PÄÄOMARAHASTOJEN HALLINNOINTI

Teknoventure toimi vuodesta 1991 vuoteen 2019 saakka pääomasijoitustoimintaa harjoittavien rahastojen hallinnoijana. Vuonna 2019 Teknoventure Oy irtaantui Noweco-konsernista.


Hallinnoidut rahastot/niihin kerätyt sijoitusvarat ja sijoituskohteiden määrä
Rahasto Pääoma (milj. EUR) Kohteet Alkaen Suljettu
Nordic Option Oy 22,0 50 1994 Hallinnoitu 2017 saakka
Lapin rahasto I Ky 3,2 4 2001 Suljettu 2013
Jokilaaksojen Rahasto I Ky 5,4 8 2001 Suljettu 2016
Teknoventure Rahasto II Ky 15,0 14 2002 Suljettu 2016
Teknoventure Rahasto III Ky 16,0 7 2007 Suljettu 2018
Wedeco Fund IV Ky 11,0 7 2008 Suljettu 2018
Yhteensä 72,6 90
Teknoventure keräsi edellä listattuihin rahastoihin 73 miljoonan euron sijoitettavan pääoman institutionaalisilta sijoittajilta, yksityisiltä yrityksiltä, kaupungeilta ja kunnilta. Lisäksi Teknoventuren tehtäviin kuului hallinointisopimuksen mukaan kuulunut sijoitusvarojen sijoittaminen kohdeyrityksiin, niiden muusta pääomahuollosta huolehtiminen, arvonluominen keskimäärin 3-7 vuoden aikana sijoituksesta ja kohdeyrityksen myyminen uudelle omistajalle. Kokonaisuudessaan (rahastot ja yritykset) olemme olleet mukana keräämässä järjestelyihimme liittyvää rahoitusta noin 250-300 miljoonan euron edestä.